Základní škola a střední škola waldorfská

Škola pracuje jako desetiletá základní škola a dvouletá střední škola pro děti s různým druhem a stupněm znevýhodnění. První stupeň ZŠ je rozložen o jeden ročník, aby menší děti lépe zvládaly učivo.
Na základě principů a zásad waldorfské pedagogiky pracuje s dětmi a mladými lidmi se zdravotním postižením a se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Přijímáme děti s:
  • poruchami pozornosti (ADD),
  • poruchami pozornosti s hyperaktivitou (ADHD),
  • specifickými poruchami učení (SPU – dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, atd.),
  • lehkým mentálním postižením,
  • s lehčími formami poruch autistického spektra,
  • s vadami řeči v kombinaci s některým výše uvedeným znevýhodněním.